Podczas prowadzenia działalności gospodarczej nierzadko może zdarzyć się sytuacja, wymagająca zmodyfikowania (zaktualizowania lub poprawienia) błędnych danych znajdujących się na fakturze. Jeżeli korekta taka dotyczy sprzedaży dokonanej przez przedsiębiorcę może on wystawić fakturę korygującą.

Faktura korygująca - kiedy się ją wystawia?

Faktury korygujące można wystawić w przypadku:

 • zwrotu zakupionych towarów, na które wcześniej została wystawiona faktura pierwotna (źródłowa),
 • odnotowania błędnej ceny, stawki czy kwoty podatku od towarów i usług,
 • udzielenia dodatkowych rabatów, zwrotu towaru do sprzedawcy, zwrotu nabywcy zaliczek lub kwot nienależnych, przedpłat, zadatków lub rat, które podlegają opodatkowaniu.

Co można poprawić fakturą korygującą?

Dokument tego typu pozwala na skorygowanie pozycji faktury, które dotyczą:

 • zakresu wykonanych usług lub sposobu liczenia i ilości sprzedanych towarów,
 • ceny jednostkowej netto (ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku),
  wartości sprzedaży netto (wartości towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku),
 • stawek podatku,
 • sumy sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług wraz z podziałem na poszczególne stawki należnego podatku, zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek należnego podatku,
 • kwoty należności ogółem, wraz z należnym podatkiem.

Co musi zawierać faktura korygująca?

To co powinna zawierać faktura korygująca zależne jest od przyczyny korekty, a właściwie od  tego co ten dokument koryguje.
Jeśli na przykład sprzedawca po wystawieniu faktury udzielił nabywcy rabatu lub po prostu obniżył cenę sprzedanego towaru lub wykonanej usługi musi wystawić fakturę korygującą zawierającą:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-4, (dane Klienta, więcej w tekście Co musi zawierać faktura)
 • okres, do którego odnosi się udzielany rabat lub obniżka,
 • kwotę udzielonego rabatu wraz z kwotą zmniejszenia podatku należnego.

Wszystkie inne faktury korygujące powinny zawierać:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
 • kwoty podane w błędnej wysokości,
 • kwoty w wysokości prawidłowej.

Każda faktura korygująca powinna zawierać nazwę “FAKTURA KORYGUJĄCA” lub “KOREKTA”.

Jeśli faktura korygująca zmniejsza podstawę opodatkowania lub gdy stwierdzono pomyłkę w kwocie podatku na fakturze sprzedawca powinien uzyskać potwierdzenie otrzymania dokumentu przez nabywcę. Co więcej potwierdzenie jest konieczne, gdy korekta wystawiana jest do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż faktycznie należna.

[kkstarratings]